Print this page
Handelsbetingelser


Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Generelle betingelser.

Betingelser er gældende for alt salg, leveringer og tilbud, medmindre andet er aftalt og skriftligt bekræftet af Kram Telecom A/S, (CVR19295338). Kram Telecom A/S sælger alene til forhandlere. Købelovens bestemmelser i forbrugerafsnittet finder derfor ikke anvendelse.

 

2. Priser.

Alle opgivne priser er opgjort i danske kroner og eksklusiv, moms, transport og andre afgifter. Vi forbeholder os ret til regulering af priserne uden forudgående varsel. Leveringer finder altid sted til den på leveringsdagen gældende pris.

 

3. Kataloger/web-shop.

Oplysninger i kataloger og i Kram Telecoms web-shop er vejledende, og evt. fejl giver ikke mulighed for erstatning eller anden form for kompensation ved levering af varer fra Kram Telecom. Ligeledes er monteringsvejledninger også vejledende og giver ikke mulighed for erstatning.

 

4. Tilbud.

Tilbud bortfalder, såfremt de ikke er accepteret senest fire uger fra tilbudsdato, med mindre andet er aftalt.

 

5. Betalingsbetingelser.

Betaling skal ske i henhold til de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser. Ved manglende overholdelse af betalingsbetingelser, tilskrives morarenter med 2% pr, måned.

Kram Telecom A/S gør endvidere opmærksom på, at der foretages løbende kreditvurdering hos godkendte kreditoplysningsbureauer.

 

6. Ejendomsforbehold.

Ejendomsretten til de leverede varer tilkommer Kram Telecom og overgår først til køber, når den fulde købesum er erlagt.

 

7. Levering.

Levering er ab lager, hvis andet ikke er aftalt, således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder der rammer varerne efter afsendelse fra lager.

 

8. Misligholdelse.

Ved misligholdelse bortfalder sælgers forpligtelser ved reklamationsret og mangler. Ved misligholdelse forstås bl.a. ”forsinkelser i betaling fra købers side” eller ”køber er ikke i stand til at betale”.

 

9. Reklamationsret/mangler.

Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen at kontrollere varen, og ved evt. konstatering af mangler, straks at reklamere til Kram Telecom. Køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved en sådan undersøgelse.

I tilfælde af at varen lider af skjulte mangler, er køber forpligtet til at reklamere herover straks efter at manglen konstateres. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre manglen gældende. Al reklamation skal ske skriftligt, og køber skal oplyse fakturanummer og dato for levering, samt en redegørelse for manglens omfang og beskaffenhed. Køber bedes anvende formular, som findes under punktet ”downloads” på www.kram.dk.

 

Reklamationer på original Nokia tilbehør, returneres direkte til de af Nokia udpegede service-providers.

 

Kram Telecom er alene ansvarlig for mangler, som skyldes fabrikationsfejl- eller materialefejl. Ethvert mangelkrav uanset art, skal være gjort gældende indenfor 24 måneder fra leveringstidspunktet. Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over Kram Telecom, er Kram Telecom efter eget valg berettiget og forpligtet til enten at foretage omlevering eller afhjælpe manglen, hvorved manglen anses for endelig afhjulpet med den virkning, at køber er fuldt og endelig fyldestgjort. Køber er forpligtet til for egen regning at fremsende produktet til Kram Telecom. Eventuelle udgifter i forbindelse med af- og påmontering dækkes ikke af Kram Telecom.

Kram Telecoms mangleansvar bortfalder, såfremt der uden Kram Telecoms godkendelse foretages reparationer af det købte, eller det leverede på anden måde behandles ukorrekt, og afhjælpningen er sat i gang uden forudgående aftale.

 

10. Returnering af varer.

Varer modtages kun retur efter særskilt skriftlig aftale med Kram Telecom.

Evt. ombytning vil kun være mulig for kurante varer i ubeskadiget original emballage, sammen med opgivet fakturanummer. For omlevering beregnes et administrationsgebyr. Al ombytning skal ske franko.

Skaffevarer og udgåede varer tages ikke retur.

 

11. Force Majeure.

Kram Telecom er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, brand- og vandskader, naturkatastrofer, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for Kram Telecoms kontrol, og som ville kunne forsinke eller hindre fremstillingen eller leveringen fra Kram Telecoms varer.

 

12. Erhvervs- og produktansvar.

For skade på personer eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede varer, hæfter sælger i det omfang, at ansvaret kan pålægges denne. Sælger er ikke ansvarlig for skade på produkter hvori dennes varer indgår.

Sælger påtager sig i intet tilfælde ansvar for drifttab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

 

13. Værneting og lovvalg.

Eventuelle tvistigheder i anledning af leverancer i henhold til nærværende betingelser afgøres efter dansk ret ved retten i Holstebro som aftalt værneting.

 

 

Gældende pr. 1. januar 2009